Traducció al castellà del contes d'Espiral, de Manuel Baixauli